Vuosikatsaus 2017
Jätehuolto kiinteistöllä

Jätehuolto kiinteistöillä

Asuinkiinteistöjen jätteet noudetaan kahdella eri tavalla Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimialueella. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kilpailutamme jätteenkuljettajan, ja asukas tai isännöitsijä tilaa jäteastian tyhjennyksen asiakaspalvelustamme. Jäteastian tyhjennyshinnat perustuvat jätehuoltolautakunnan määräämään jätetaksaan. Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa asukas tai isännöitsijä tilaa jäteastioiden tyhjennyksen palvelua tarjoavilta jätteenkuljettajilta. Tällöin jätteenkuljettaja laskuttaa asiakasta oman hinnastonsa mukaan.

LSJH:n toimialueella on yhteensä noin 130 000 asuinkiinteistöä, joista vakituisia on noin 94 200 ja vapaa-ajan kiinteistöjä noin 35 800. Tyhjillään olevia asuinkiinteistöjä on noin 25 400. Kaikkien asuttujen asuinkiinteistöjen käytössä on oltava jäteastia päivittäiselle, polttokelpoiseksi kutsuttavalle, talousjätteelle. Vapaa-ajan asunnolla jäteastia on oltava käytössä vähintään touko–syyskuun aikana. Kerros- ja rivitaloissa on lisäksi oltava astiat kierrätettäville jätteille jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä oli vuonna 2017 noin 77 700 asukasta ja 46 000 kiinteistöä. Jäteastiatyhjennyksiä oli noin 548 000 kappaletta. Hankalien kulkuyhteyksien päässä olevilla alueilla, kuten saaristossa, jätteet kerätään aluekeräyksenä yhteisistä jäteastioista. LSJH ylläpitää aluekeräyspisteitä päivittäiselle talousjätteelle Kemiönsaaressa, Maskussa, Naantalissa ja Paraisten saaristossa. Osa aluekeräyspisteiden tyhjennyksistä hoidetaan huolto- ja yhteysaluksilla.

Tyjennysten ja lietteiden määrät

Vuonna 2016 polttokelpoisen jätteen keräys kilpailutettiin Kemiönsaaressa ja uudet urakat käynnistettiin 2017 alussa kahden urakoitsijan kanssa. Lisäksi jatkettiin optioilla viittä urakkaa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on tällä hetkellä 25 urakkaa. Niitä hoitaa 11 kuljetusurakoitsijaa: Lassila & Tikanoja Oyj (Turun ja Tammisaaren yksiköt), Remeo Oy, Kiinteistöhuolto M. Valkama, Turun Seudun Hyötykuljetus Oy, Lindqvist Trans, RenoNorden Oy, H.Koskinen Oy, Cedde Trans Kb, F:ma Transport F. Lindholm ja Transport Sundman Ab Oy. Näiden lisäksi saarien jätepistetyhjennyksiä hoitaa F:ma Patrik Johansson, Jarl Lindroth sekä Pidä Saaristo Siistinä ry.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella on mahdollista ostaa astia ja astian toimituspalvelu. Lisäksi LSJH vuokraa jäteastioita. Vuonna 2017 toimitimme kiinteistöille noin 220 jäteastiaa.

Laskujen määrä nousi 42 % edellisestä vuodesta johtuen jätehuollon perusmaksun käyttöönotosta koko alueella. Lähetimme jätemaksulaskuja yhteensä noin 210 000. E-laskuja oli n. 21 % kaikista laskuista.

Perusmaksu koko toimialueelle

Vuoden 2017 alussa koko alueelle otettiin Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan 1. joulukuuta 2016  tekemän päätöksen mukaisesti käyttöön jätehuollon perusmaksu. Perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, joka määrätään asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistajalle tai käyttäjälle. Maksu määrätään asunnon 1. tammikuuta omistaneelle tai sitä käyttäneelle henkilölle.

Perusmaksulaskutuksen pohjatietona käytettiin Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteriä. Kaiken kaikkiaan kävimme läpi noin 160 000 rakennuksen tiedot päivittämällä kiinteistörekisteritietoja.

Erityisesti tiedotukseen panostettiin. Päätiedotus oli sekä Huomiselle-lehdessä että jokaisen laskun mukana tulleessa liitteessä. Tämän lisäksi käytettiin hyödyksi eri kuntien omia tiedotuskanavia. Asiakaspalvelussa avattiin erillinen linja perusmaksuasiakkaille. Puheluihin vastasivat perusmaksuun erikoistuneet palveluneuvojat.

Kemiönsaaren aluekeräysjärjestelmän uudistus

Kemiönsaaren kunnassa tehtiin vuonna 2009 uudistus, jossa siirryttiin aluekeräyksestä pääosin kiinteistökohtaiseen keräykseen. Jäljelle jääneiden aluekeräyspisteiden kokonaisuudistus aloitettiin 2017. Koko aluekeräysverkoston keräysvälineet uusittiin pääosin nostoperusteisiin astioihin. Lisäksi poistettiin vähäisellä käytöllä olleet pisteet.

Haja-asutusalueen lietehuolto

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen sakokaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa ja umpisäiliöt tarvittaessa. Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteet kuljetetaan ulkosaaristoa lukuun ottamatta kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena ja lietekaivojen tyhjennyksistä sovitaan LSJH:n kanssa. Muissa kunnissa ja Kemiönsaaren ulkosaaristossa asukkaat sopivat tyhjennyksistä valitsemansa lietteenkuljettajan kanssa.

Sako- ja umpikaivojen tyhjennysalueella Kemiönsaaren pääsaarella, Rosala-Hiittisissä ja Högsårassa on yhteensä 2 230 kiinteistöä. Vuonna 2017 tyhjennyksiä tehtiin noin 2 600 kappaletta ja kerätyn lietteen määrä oli noin 8 400 .

Julkisten palvelujen jätehuolto

LSJH tarjoaa kehittämisapua julkisten toimijoiden sekä yksityisten sosiaali-, terveys- ja koulutusalan yritysten jätehuoltoon. Palvelukonsepti sisältää jätehuoltokartoitukset, raportointipalvelut, konsultoinnin sekä koulutus- ja materiaalipalvelut.

Vuonna 2017 jätehuoltokartoituksia jatkettiin jo 2016 julkisella puolella aloitettujen projektien osalta. Tarkastelimme kiinteistöjen jätehuollon määräystenmukaisuutta, kustannustehokkuutta ja työturvallisuutta. Kiinteistöt saivat selvät toimenpidesuositukset havaittujen kehittämiskohtien kuntoon saattamiseksi.

Pakkausmuovien keräyskokeilu 2016–2017 päätettiin Turun Arkean 12 laitoskeittiössä sekä Kaarinan terveyskeskuksessa joulukuussa 2017. Kokeilussa selvitettiin keittiöistä syntyvän muovijätteen määrää ja laatua sekä etsittiin toimivia ratkaisuja pakkausmuovin keräyskäytäntöihin. Tulosten perusteella asiakkaat pystyivät suunnittelemaan, kuinka toteuttavat jatkossa muovipakkausten keräyksen toimipisteissään.

LSJH suorittaa julkisilta kiinteistöiltä myös vaarallisen jätteen sekä erityisjätteen noutoja. Vuonna 2017 tehtiin 57 noutoa.

Vuoden 2017 lopulla sähköisessä asiakasraportoinnissa oli mukana noin 300 julkista kiinteistöä.

Talkoolavat, remppakärryt ja noutopalvelu

LSJH vuokraa talkoolavoja kodin ja pihan siivous- ja remonttikohteisiin. Lavat on mahdollista jakaa kolmeen lokeroon, jolloin lajittelu tehostuu, ja asiakas voi säästää jätekustannuksissa. Vuonna 2017 toimitimme talkoolavan 63 eri kohteeseen. Kotitaloudet voivat vuokrata myös peräkärryn lajitteluasemiltamme.