Vuosikatsaus 2017
Jätteen käsittely ja hyödyntäminen

Jätteen käsittely ja hyödyntäminen

Jätteet kierrätetään tai hyödynnetään energiana mahdollisimman tehokkaasti. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) vastaanotti vuonna 2017 yhteensä 271 000 tonnia jätteitä. Materiaalihyödynnetyn jätteen osuus vastaanotetuista jätteistä oli noin 58 %. Siitä suuri osa muodostui maa- ja kiviaineksista sekä mineraalisista tuotantotoiminnan jätteistä, joilla viimeistellään kaatopaikan osia lopullisia peittorakenteita varten. Loppusijoitettujen jätteiden osuus oli noin 7 500 tonnia, mikä on alle 3 % vastaanotetun jätteen kokonaismäärästä.

Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö yli 98 %

LSJH vastaanotti ja keräsi vuonna 2017 yhdyskuntajätteitä yhteensä noin 129 000 tonnia ja niiden hyödyntämisaste oli yli 98 %. Hyödyntämiskelvottoman jätteen osuus, alle 2 300 tonnia, sijoitettiin kaatopaikalle. Hallinnassamme olleesta jätteestä materiaalihyötykäyttöön toimitettiin noin 20 %. Suuri osa erilliskerätyistä materiaaleista kulkee kuitenkin kiinteistöiltä ja keräyspisteistä suoraan kierrätysketjuun kirjautumatta tilastoihimme.

Kesäkuun alussa tulivat voimaan alueen kuntien uudet jätehuoltomääräykset, joissa laajennettiin jätteiden lajitteluvelvollisuutta vuoden siirtymäajalla biojätteen, lasin, metallin, muovipakkausten ja kartongin osalta. Määräysten tavoitteena on ohjata yhä suurempi osuus kiinteistöjen jätteistä materiaalihyödyntämiseen.

LSJH vastaanotti erilliskerättyä biojätettä vuonna 2017 noin 7 500 tonnia. Biojätteet toimitetaan Biolinja Oy:n biokaasulaitokseen, jossa niistä tuotetaan energiaa ja ravinteita. Kiinteistöiltä kerätyn biojätteen määrä nousi vuoteen 2016 verrattuna noin 5 %. Vastaavasti yritystoiminnan biojätteet ohjautuivat aiempaa tehokkaammin markkinoilla toimiville käsittelijöille.

Ne polttokelpoiset jätteet, joille ei löydy vielä toistaiseksi kierrätysväylää, hyödynnetään energiana. Toimitimme vuoden 2017 aikana polttokelpoista jätettä pääosin Riihimäen, Vantaan ja Tukholman jätevoimaloihin yhteensä yli 91 000 tonnia. Jätteiden siirtokuljetukset kotimaassa ostetaan Kuljetus ja Maansiirto Viidalta, ulkomaanviennin hoitaa Gemifin Oy. 

Toimituspaikat

LSJH mukana Lounaisen Suomen Hankintarenkaassa

LSJH on yksi Lounaisen Suomen Hankintarenkaan muodostavasta neljästä jätelaitoksesta. Hankintarengas on perustettu vuonna 2013 huolehtimaan sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämisen palveluhankinnasta koko lounaiseen Suomeen. LSJH:n lisäksi hankintarenkaaseen kuuluvat Loimi-Hämeen Jätehuolto, Rauman Seudun Jätehuoltolaitos ja Porin jätehuolto.

Hankintarengas huolehtii noin 730 000 asukkaan sekajätteen ja polttokelpoisen jätteen hyödyntämispalvelun hankinnasta. Hankintarengasta johtaa jätelaitosten johdosta koostuva johtoryhmä. Hankintarenkaan käytännön asioita suunnittelee ja toteuttaa hankintarenkaan logistiikkapäällikkö sekä hankintarenkaan jätelaitosten työntekijöistä muodostettu työryhmä.

Hankintarengas kilpailutti jätteen siirtokuljetukset jätelaitoksista hyödyntämislaitoksiin kesällä 2017. Onnistuneessa kilpailutuksessa valittiin kolme uutta toimijaa hoitamaan siirtokuljetuksia vuosille 20182019 (optio 2020): Jareks Oy, Revisol Oy ja VR Transpoint.

LSJH päätti loppukesällä omalta osaltaan keskeyttää Lounaisen Suomen Hankintarenkaan jätteiden hyödyntämiskilpailutuksen. Vuonna 2014 kilpailutimme yhdessä muiden Hankintarenkaan jätelaitosten kanssa syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelun 25 vuodeksi, vuosille 2018–2042. Hankinnan ratkaisussa Fortum olisi rakentanut jätevoimalan Salon Korvenmäkeen. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asiassa tehdyt valitukset Hankintarenkaan hyväksi maaliskuussa 2017, mutta Fortum kieltäytyi tekemästä hankintapäätöksen mukaista sopimusta. Hankintarenkaan jätelaitokset alkoivat vuoden aikana valmistella omia jätteen hyödyntämisratkaisuja vuodesta 2020 eteenpäin. Joulukuussa 2017 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy perustivat energiayhtiö Lounavoima Oy:n, joka rakentaa jätepolttoaineita käyttävän ekovoimalaitoksen Salon Korvenmäkeen.

Vaaralliset jätteet

Haitallisia aineita sisältävät jätteet toimitetaan käsiteltäviksi asianmukaisiin laitoksiin. Syksyllä 2017 LSJH kilpailutti vaarallisen jätteen käsittelyn. Kilpailutus tehtiin jätejaekohtaisesti ja urakka jakautui kolmen eri toimijan kesken.

Vaaralliset jätteet

Yhteistyö tuottajayhteisöjen kanssa

LSJH vastaanottaa jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla myös tuottajavastuujätteitä tuottajayhteisöjen lukuun. Vuonna 2017 tuottajavastuujätteitä vastaanotettiin LSJH:n osoittamissa vastaanottopaikoissa yli 8 000 tonnia, mikä oli noin 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

LSJH:n sopimuskumppanit on eritelty alla olevassa taulukossa. Tuotteen valmistaja, pakkausjätteen osalta pakkaaja ja maahantuojat, vastaavat tuottajayhteisöjen kautta käytöstä poistettujen tuotteiden keräyksestä, esikäsittelystä, kierrätyksestä, hyödyntämisestä ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.

Vuonna 2017 LSJH toteutti yhteistyössä Mepak-Kierrätys Oy:n ja Lassila & Tikanoja Oy:n kanssa kotitalouksien metallijätteen lajittelututkimuksen. 2017 lounaissuomalaiset lajittelivat metallia 6,5 % ahkerammin kuin 2016 ja ovat metallijätteen lajittelussa maan kärkipäätä.