Vuosikatsaus 2017
Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Yhteistyöllä kohti pienempää kuormaa

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) teetti vuoden 2017 loppupuolella kyselytutkimuksen. Toimialueen asukkailta kysyttiin mielipiteitä alueellisesta jätehuollosta sekä pyydettiin nimeämään lajitteluintoa vähentäviä asioita. Oli ilahduttavaa, että suurimman osan mielestä sellaisia ei ollut lainkaan, vaan jätteitä lajitellaan jopa entistä enemmän. Intoa lisäävät tieto ja parantuneet keräysmahdollisuudet. Vastausten perusteella asukkaat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä jätehuollon asiakaspalveluun ja tiedon saatavuuteen kuin vertailualueilla.

LSJH on kuntien ja näin myös kuntalaisten omistama jäteyhtiö. Kyselyn mukaan olemme onnistuneet perustehtävässämme – olemme asukkaiden apuna arjen jäteasioissa. Tämä on meille ykkösprioriteetti. Jätehuolto on asukkaiden terveyteen ja elinympäristöön vaikuttava välttämätön peruspalvelu. Palvelemme asukkaita mahdollisimman monin tavoin niin puhelimitse, sähköisesti kuin kasvokkainkin esimerkiksi jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla sekä tapahtumissa. Apua lajitteluun, kierrätykseen ja jätehuoltoon saa myös jäteoppaista ja asukaslehdestä. Laadukkaat palvelut katetaan jätehuollon perusmaksulla, joka otettiin LSJH:n omistajakuntien jätehuoltoviranomaisen päätöksestä käyttöön viime vuonna koko toimialueella.

LSJH hyödyntää seudulla syntyvät ja kuntien vastuulla olevat jätteet kustannustehokkaasti. Energiahyödyntäminen on korvannut kaatopaikkasijoittamisen, mutta lounaisessa Suomessa kierrätyskelvottomia jätteitä ei ole enää vuosiin voitu hyödyntää lähellä niiden syntypaikkaa. Nyt alueellinen energiaratkaisu on saatu vauhtiin ja suunnitelmat Salon Korvenmäkeen rakennettavasta ekovoimalaitoksesta julkistettiin elokuussa 2017. LSJH:n omistajakunnat ovat puoltaneet hanketta, ja laitoksen toteuttava energiayhtiö Lounavoima Oy perustettiin joulukuussa. Ekovoimalaitoksella on keskeinen rooli alueellisessa kiertotalousratkaisussa, jossa kotitalouksien jätteet muutetaan lähienergiaksi, eikä niillä enää lämmitetä ruotsalais- ja virolaiskoteja. Tavoitteena on saada ekovoimalaitos käyttöön vuoden 2021 alusta.

Etsimme LSJH:ssa jatkuvasti uusia ja parempia keinoja jätemateriaalien uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen. Vastaanotamme jo yli 30 jätejaetta, joista suurin osa saadaan kierrätettyä. Olemme kahden vuoden ajan erilliskeränneet poistotekstiiliä ja etsineet sille hyödyntämistapoja. Viime vuonna kerätystä tekstiilistä kierrätettiin noin kolmannes. Telaketju-verkosto jatkaa aktiivisesti keräystekstiilien hyödyntämiseen liittyvää työtä. Kehitämme hyviä käytäntöjä myös yhdessä kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Kehitystyön tavoitteena on mahdollistaa tulevaisuudessa kotien poistotekstiilien kierrätys ja uudelleenkäyttö sekä uudenlaisen teollisuuden alan syntyminen Suomeen.

Kaatopaikoille saa EU:ssa sijoittaa vuonna 2035 korkeintaan 10 prosenttia syntyvästä yhdyskuntajätteestä. LSJH:ssa tavoite on saavutettu reilusti etuajassa. Entisistä kaatopaikoista on muovautunut jätekeskuksia, jotka kehittyvät edelleen kiertotalouskeskuksiksi. Niissä verkostotoiminnan merkitys korostuu, koska kiertotalous rakentuu teollisissa symbiooseissa kunnallisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä.

Kiertotalouden arvoketjuja kehittävä Topinpuisto on konkreettinen esimerkki kiertotalouden edistämisestä yhteistyössä Lounais-Suomessa. Verkosto mahdollistaa kiertotalouteen pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisen ja juurtumisen osaksi koko lounaista Suomea. Topinpuisto myös konkretisoi alueellista ilmasto- ja hiilineutraaliustyötä. LSJH on ottanut Topinpuiston kehittämisessä veturiyrityksen roolin tiiviissä yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Viime vuonna Topinpuistoa kehitettiin EU-rahoitteisen 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen tuella osana kansallista Circhubs-yhteisöä.

Lajittelu on laadukkaan kierrätyksen lähtökohta, muttei takaa sitä yksinään. Kierrätysmateriaaleille tarvitaan kysyntää ja arvostusta. Tulokseen pääseminen vaatii yrityksiä sekä kierrätystuotteista ja kiertotaloudesta kiinnostunutta teollisuutta. Jätehuollon ketjun tulee olla turvallisesti kunnossa alusta loppuun, lajittelusta aina hyödyntämiseen ja haitta-aineiden hallintaan. Lajittelu, jätteiden tehokas hyödyntäminen ja kiertotalouden kehittäminen ovatkin tärkeä osa LSJH:n toimintaa myös tulevina vuosina.