Vuosikatsaus 2017
Sertifioitu johtaminen

Sertifioitu johtaminen

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) johtamisjärjestelmä perustuu laatu- (SFS 9001:2015), ympäristö- (SFS 14001:2015) sekä työterveys- ja turvallisuusstandardeihin (OHSAS 18001:2007). Niiden mukaisesti sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

Sertifikaatit kattavat kaikki yhtiön liiketoiminta-alueet - jätteen vastaanoton ja käsittelemisen, jätteiden keräyksen ja kuljetuksen, jäteneuvonnan - sekä niihin liittyvät, tukiprosesseina toimivat sisäiset palvelut.

Yhtiön hallitus päättää strategisista päämääristä ja tavoitteista. Näiden pohjalta päätoiminnot laativat vuosittain toimintasuunnitelmat, jotka toteuttavat asetettuja tavoitteita. Pääprosessimme (jätteen vastaanotto ja käsittely, jätteiden kuljetus ja keräily sekä jäteneuvonta) tuottavat suoraan palveluja asiakkaille. Muiden toimintojemme tehtävänä on tuottaa sisäisiä palveluja ja tukea näin osaltaan asiakkaille tuotettavia palveluja.

Toimintaa katselmoidaan useissa eri tilanteissa läpi vuoden. Riskit ja mahdollisuudet kartoitetaan ja arvioidaan suunnitteluvaiheessa, ja niitä seurataan toteutumisvaiheessa. Yhtiöllä on sähköinen palautejärjestelmä, joka osaltaan auttaa kehittämään toimintaa entistä palvelevammaksi sekä yhtiön työntekijöille että asiakkaille.

Inspecta Oy toimii johtamisjärjestelmän ulkoisena arvioijana ja arvioi toimintaamme vuosittain.  Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti LSJH arvioi oman toimintansa tasoa säännöllisesti sisäisillä arvioinneilla.