Vuosikatsaus 2017
Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) tavoitteena on jätehuoltopalveluiden tuottaminen asukkaille mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kunnan vastuulla olevan jätehuollon kustannukset katetaan jätehuoltoviranomaisen määräämillä jätemaksuilla ja pieneltä osin muilla myyntituloilla. Koska LSJH:n tehtävänä on tuottaa kuntalaisille julkista peruspalvelua, se ei tavoittele merkittävää voittoa. Omistajille voidaan jakaa kohtuullista osinkoa.

LSJH:n osakkuusyhtiö Ekopartnerit Turku Oy tarjoaa palvelua yritystoiminnalle. Osakkuusyhtiön toiminnasta saatavilla osinkotuotoilla tuetaan lakisääteistä perustoimintaa.

Vuoden 2017 tilinpäätös laadittiin yhtiön historiassa ensimmäistä kertaa konsernitilinpäätöksenä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty lokakuussa 2016 perustettu tytäryritys Kiertomaa Oy sekä joulukuussa 2017 perustettu yhteisyritys Lounavoima Oy. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty osakkuusyritys Ekopartnerit Turku Oy.

LSJH:n liikevaihdoksi muodostui 26 167 661 euroa. Liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat yhteensä 27 708 155 euroa. Liiketoiminnan kulut olivat 26 649 587 euroa. Tilikauden tulos on 1 058 568 euroa.

Tulot

Menot

Tärkeimmät tunnusluvut

Investoinnit

Yhtiö ei ottanut tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta. Toimintakauden nettoinvestoinnit olivat yhteensä 1 787 827 euroa, joista valtaosa oli tilinpäätöksessä vielä keskeneräisiä. Keskeneräisten käyttöomaisuushankintojen määrä tilinpäätöshetkellä oli 1 441 585 euroa.

Merkittävimpiä rakennushankkeita päättyneellä tilikaudella olivat muun muassa Topinojan jätekeskukseen rakennettavan polttokelpoisen jätteen kalliovaraston louhintatyöt sekä Topinojan tavanomaisen jätteen kaatopaikan pintarakenneurakkavaiheen loppuunsaattaminen. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön kuusi uutta kaasunkeräyskaivoa.

Markkinaehtoisen toiminnan osuus

Yhtiö on velvollinen erittelemään kirjanpidossaan lakisääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan taloudellisen jakaantumisen. Vuonna 2017 markkinaehtoisten palvelujen tuloja oli 2 065 385 euroa eli 7 % yhtiön tuloista. 

Markkinaehtoinen toiminta

Perusmaksu ja sen käyttö

Jätehuollon perusmaksu laskutettiin ensi kertaa koko LSJH:n toimialueella. Aikaisemmin tätä vuosittain asukkailta laskutettavaa maksua laskutettiin vain Salossa, Paimiossa, Kemiönsaaressa ja Sauvossa. Perusmaksutuloa kertyi vuoden 2017 ajalta yhteensä 3 820 798 euroa.

Perusmaksutulolla katetaan jäteneuvonnasta, kierrätyspisteiden ylläpitämisestä, vaarallisten jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta sekä jätekeskusten, lajitteluasemien ja jäterekisterin ylläpitämisestä aiheutuneita kustannuksia. Maksulla katetaan myös kuntien yhteisen jätehuoltolautakunnan toiminta.

Alla olevassa kuviossa esitetään perusmaksutulon käyttö LSJH:n toimialueella vuoden 2017 aikana.

Perusmaksun käyttö

Tilinpäätöstiedot

Tuloslaskelma ja tase, PDF-tiedosto